Pracownia Kredka – Z pasji do rękodzieła.

Regulamin

Sprzedającym jest Pracownia KREDKA Paulina Ksepka Wojny Szuby Włościańskie 32; 18-210 Szepietowo adres e-mail kontakt@artkredka.pl, zwany dalej „Sklepem”.

Sprzedawca – Paulina Ksepka Wojny Szuby Włościańskie 32; 18-210 Szepietowo o numerze NIP 7221605716, REGON 200790154, adres e-mail kontakt@artkredka.pl, zwany dalej „Sklepem”.

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną artkredka.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

§ 1 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny nie zawierają podatku VAT- firma nie jest płatnikiem VAT, rozliczamy się na uproszczonych zasadach.  Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, drogą mailową lub poprzez konwersację na stronie https://www.instagram.com/pracownia_kredka/ lub https://www.facebook.com/ART.KREDKA/
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 5. Wszystkie prezentowane Towary są przedmiotami na zamówienie.
 6. Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy podany w formularzu i potwierdzeniu zamówienia.

Czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty przez Sklep. Zastrzegamy prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku powrotu z urlopu lub z powodu dużej ilości zamówień.

§ 2 Płatności

 1.  Zapłata za towar następuje poprzez przelew bankowy na rachunek podany przez Sklep lub za pośrednictwem szybkich płatności realizowanych przez Przelewy24.pl.
 2. Towar wysyłamy “za pobraniem” po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sklepem.
 3. Istnieje możliwość wystawienia rachunku na wyraźne żądanie kupującego.

§ 3 Dostawa

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany drogą mailową lub w konwersacji na stronie https://www.instagram.com/pracownia_kredka/ lub https://www.facebook.com/ART.KREDKA/. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem za pośrednictwem firmy InPost oraz do paczkomatów.
 3. Koszt dostawy zamówionych produktów pokrywa Klient.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Zwrotowi nie podlegają produkty dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta oraz na indywidualne zamówienie Klienta.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania Sprzedającego o fakcie odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zwrotowi podlegają tylko i wyłącznie produkty w nienaruszonym stanie i oryginalnym opakowaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku oryginalnego opakowania Sklep może nie przyjąć zwrotu.
 5. Koszt dostawy zwracanego przedmiotu pokrywa Klient.
 6. W przypadku zwrotu towaru (pod warunkiem opisanym w punkcie 4) Sklep zwróci Klientowi pieniądze na rachunek bankowy Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.
  § 5 Procedura reklamacji
  1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
  2. Reklamacje należy składać na adres e-mailowy Sklepu.
  3. Składając reklamację należy wysłać reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedającego.
  4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni reklamowany na nowy, pełnowartościowy towar.
  5. Klient traci uprawnienia określone w punkcie 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2.  Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

KLAUZULA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ; Pracownia KREDKA Paulina Ksepka ul. Goździkowska 18/10, 18-100 Łapy. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: kontakt@artkredka.pl

3. Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

a)         rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna – niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)         składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna – niezbędne do wykonania umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub przez okres niezbędny do realizacji

celów dla jakich zostały zebrane.

3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie

zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa;

4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w

pozostałym zakresie jest dobrowolne.